CIESZ SIĘ BEZPŁATNĄ WYSYŁKĄ WSZYSTKICH TWOICH ZAMÓWIEŃ

Regulamin

Szanowny Kliencie!

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego w ramach domeny www.luludepaluza.pl. Dokładne zapoznanie się z jego treścią pomoże Ci poznać proces składania i realizacji zamówienia, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na poziom Twojej satysfakcji. Dlatego też prosimy abyś przeczytał dokładnie treść niniejszego regulaminu.

SŁOWNICZEK:

 1. Sklep – Sklep internetowy prowadzony w ramach domeny www.luludepaluza.pl.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w ramach domeny www.luludepaluza.pl, w szczególności zasady korzystania z konta Klienta, zawierania transakcji w ramach Sklepu oraz procedury zwrotu i reklamacji.
 3. Usługodawca/Sprzedający – Lulu de Paluza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037891, posiadająca NIP 6762162595, REGON 357096779.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu podejmuje czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, za konsumenta uznaje się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. UoPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2017.683 ze zm.).
 7. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy Konto Użytkownika.
 8. Konto Użytkownika – Spersonalizowany profil użytkownika umożliwiający, w szczególności skrócenie procesu Zamówienia dzięki zdefiniowaniu danych Klienta oraz adresu dostawy, budowanie katalogu obserwowanych Produktów a także podgląd aktualnych i zrealizowanych zamówień.
 9. Towary/Produkty – oznaczają w szczególności artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dystrybuowane przez Sprzedającego, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem sprzedaży. 
 10. Formularz Zamówienia – wypełniony przez Klienta formularz zawierający oznaczenie zamawianych produktów, określenie formy płatności oraz wybranego przez klienta sposobu dostawy wraz ze wskazaniem adresu dostawy.
 11. Zamówienie – to złożone przez Klienta oświadczenie woli w zakresie definitywnej deklaracji zakupu Produktów wyszczególnionych w Formularzu Zamówienia. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez użytkownika minimalnych wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, tj.:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.luludepaluza.pl/regulamin w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W szczególności Regulamin można pobrać w formacie PDF i zarchiwizować, jak również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej.
 4. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 5. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną: 1. tworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika, 2. przetwarzanie formularza zamówienia, 3. Newsletter.
 6. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 7. Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów UoPK. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami wskazanymi w poprzednim zdaniu, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się w art. XIII ust. 2.
 9. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego bok@luludepaluza.com jest również adresem właściwym w sprawach komunikacji ze Sprzedającym, w tym w sprawach zapytań dotyczących warunków sprzedaży Produktów stosowanych przez Sprzedającego i wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta treści Regulaminu.
 3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienie przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 4. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia oraz może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu.
 5. Skuteczne dokonanie Zamówienia jest możliwe jedynie, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacje o dostępności znajdują się na stronie internetowej zawierającej opis konkretnego Produktu. 
 6. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia, Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. W takiej sytuacji Klient – według własnego wyboru – może dokonać zmiany Zamówienia w całości lub w części albo zrezygnować z Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu opłaconego przez Klienta Zamówienia w zakresie w jakim zostało ono anulowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

III. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po wypełnieniu w sposób prawidłowy Formularza Zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, a także zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.
 2. Klient posiada prawo utworzenia spersonalizowania Konta Użytkownika poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji. Rejestracja w Sklepie jest jednorazowa. 
 3. W celu utworzenia Konta Użytkownika Klient zobowiązany do wypełnienia Formularza Rejestracji w którym określa następujące dane: imię i nazwisko, firma (tylko przedsiębiorca), NIP (tylko przedsiębiorca), adres, adres e-mail, nr telefonu, hasło konta użytkownika. Zakończenie procesu rejestracji wymaga uprzedniego zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Po zapisaniu przez użytkownika w systemie wypełnionego Formularza Rejestracji Sprzedający niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Konta Użytkownika.
 5. Aktywacja Konta Użytkownika, następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Klienta w przesłanej mu przez Sprzedającego wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.
 6. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest przez Sprzedającego na rzecz Klienta nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi Konta Użytkownika bez podania przyczyny, wybierając odpowiednią opcję rezygnacji dostępną w panelu Konta Użytkownika.
 7. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika oraz zalogowaniu na stronie Sklepu Formularz Zamówienia automatycznie zaczytuje dane Klienta podane przez niego w ramach Konta Użytkownika.
 8. Każdy użytkownik ponosi samodzielną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ustalonego przez siebie loginu i hasła osobom trzecim lub zapamiętaniem loginu i hasła w przeglądarce. 
 9. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po zalogowaniu do Panelu Klienta przy wykorzystaniu przez ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

IV. NEWSLETTER

 1. W ramach usług serwisu www.luludepaluza.pl Sprzedający umożliwia użytkownikom także prawo do skorzystania z usługi Newslettera.
 2. Usługa Newslettera obejmuje kierowanie do użytkowników informacji handlowej o Produktach i promocjach oferowanych przez Sprzedającego lub jego partnerów biznesowych a także informacje o kierunkach rozwoju prowadzonych przez nich działalności, nowych funkcjach strony internetowej www.luludepaluza.pl, etc.
 3. Usługa Newslettera realizowana jest wyłącznie na rzecz użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz dokonali zapisu w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  1. Klient dokonał zapisu do usługi Newslettera za pośrednictwem okienka widocznego w trakcie przeglądania stron Sklepu poprzez podanie imienia i adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,
  2. Klient dokonując Zamówienia zaznaczy okienko zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych
 4. Klient w każdym czasie może zrezygnować z usługi Newslettera poprzez wycofanie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych kierując odpowiednie zawiadomienie na adres e-mail bok@luludepaluza.com

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Czas realizacji Zamówienia wynosi 10 dni, przy czym w przypadku wyboru sposobu zapłaty w formie płatności przelewem lub kartą, termin ten rozpoczyna biec od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, w przypadku gdy Formularz Zamówienia został wypełniony nieprawidłowo, zaś weryfikacja telefoniczna nie była możliwa oraz gdy Zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT, pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
 6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

VI. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje zapłaty za Zamówione Produkty w następujący sposób:
  1. bezpośrednim przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego wpisując następujące dane: 
   Odbiorca: Lulu de Paluza sp. z o.o. 
   Nr rachunku: 39 1140 2004 0000 3702 7938 3180
   Tytuł: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
  2. Przelewem lub kartą, realizując płatność z wykorzystaniem pośrednictwa płatności Przelewy24,
  3. gotówką przy odbiorze zamówienia za pobraniem, przekazując zapłatę dostawcy zamówienia,
  4. z wykorzystaniem karty podarunkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na karcie (opcja dostępna tylko w okresach oferowania i akceptowania kart podarunkowych).
 2. Obsługę płatności elektronicznych w ramach opcji Przelewy24 prowadzi spółka PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 
 3. Klient będący Przedsiębiorcą, dokonujący zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedającego do wystawiania dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

VII. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Wszelkie koszty związane z dostawą Zamówień do Klientów na terytorium Polski ponosi Sprzedający. Koszt dostawy poza terytorium Polski ponosi Klient zgodnie z aktualnie opublikowaną na stronie Sklepu tabelą opłat za przesyłkę poza terytorium Polski
 2. Dostawa zakupionych produktów następuje wyłącznie za pośrednictwem dużych i renomowanych firm kurierskich.
 3. W przypadku skorzystania z opcji przesyłki kurierskiej, Klient zobowiązany jest wskazać w momencie dokonywania zamówienia dokładny adres, na który przesyłka zostanie skierowana, oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę osobiście lub wskazać upoważnioną do tego osobę.
 4. Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w opisie danego Produktu lub po złożeniu zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin, termin dostawy Zamówienia na adres wskazany przez Klienta wynosi do 7 (siedmiu) dni roboczych:
  1. od dnia uznania rachunku rozliczeniowego Sprzedającego – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą,
  2. od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem,
  3. od dnia dokonania płatności za pośrednictwem karty podarunkowej, a w przypadku dokonania płatności w części za pośrednictwem karty podarunkowej a w części za pośrednictwem usług płatności elektronicznych lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku rozliczeniowego Sprzedającego w kwocie wymagającej dopłaty. Natomiast w przypadku dokonania płatności w części za pośrednictwem karty podarunkowej a w części płatności gotówką za pobraniem, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W przypadku przesyłek kierowanych poza terytorium Polski, Sprzedający nie jest związany terminami określonymi w ust. 4, a rzeczywisty czas dostawy może ulec wydłużeniu w zależności od kraju dostawy. 
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy całości zamówienia jest termin określony dla Produktu o najdłuższym terminie dostawy.
 7. Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków dostawy Produktów, jeżeli zamówienie nie zostało Klientowi dostarczone lub nie zostało dostarczone na czas z winy Klienta lub z powodów leżących po stronie Klienta.
 8. W chwili odbioru zamówionych Produktów, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania w obecności Sprzedającego lub upoważnionej przez niego osoby (kuriera). W dalszej kolejności Klient zobowiązany jest otworzyć zawartość przesyłki i dokonać oględzin Produktów, tj. zweryfikować czy przesłany produkt jest zgodny z zamówieniem, nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń oraz czy jest kompletny (tzn. brak jest jakichkolwiek niezgodności, które można określić podczas zwykłych oględzin produktu). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków, na miejscu, w obecności kuriera, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. W protokole szkody należy opisać wszystkie braki, uszkodzenia oraz datę i godzinę doręczenia przesyłki przez kuriera. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustalaniu stanu przesyłki.
 9. Tak sporządzony protokół wraz z całą przesyłką należy oddać z powrotem kurierowi oraz poinformować o tym fakcie Sprzedającego.
 10. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 11. W razie przesłania produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Zamówienia są wysyłane z Polski, co oznacza, że na terytorium Wspólnoty Europejskiej nie stosuje się żadnych opłat celnych.
 13. Dostawy poza obszar Wspólnoty Europejskiej podlegają opłatom lokalnym, opłatom celnym i opłatom pobieranym w urzędach celnych. Odmowa zapłacenia podatków lokalnych, opłat celnych lub opłat pobieranych w urzędach celnych wiąże się z odesłaniem zamówienia do Polski i anulowaniem zamówienia. Koszty poniesione z tego tytułu są potrącane od kwoty zwrotu.
 14. Na indywidualny wniosek Klienta zgłoszony w Uwagach do zamówienia istnieje możliwość wskazania wysokości opłat określonych w ust. 13 przed wysłaniem zamówienia oraz uiszczenia ich z góry z wyjątkiem krajów, w których odbiorca paczki ma obowiązek je uiścić. 
 15. W następstwie złożonego przez Klienta wniosku o anulowanie zamówienia już wysłanego i poddanego ocleniu Sprzedający zwraca wartość zamówienia po potrąceniu poniesionych kosztów. Sprzedający nie zwraca opłat i podatków, nawet jeżeli zostały pobrane z góry. W takiej sytuacji Klient obowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania zwrotu uiszczonych opłat od odpowiednich organów we własnym zakresie, na co niniejszym wyraża zgodę.

VIII. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. 1. Zgodnie z UoPK Klientowi, który jest konsumentem przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez konieczności uzasadniania odstąpienia lub wymiany Produktu na inny. 
 2. Klient w celu odstąpienia od umowy sprzedaży, składa oświadczenie, w którym jednoznacznie wyraża chęć odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wykonane lub będące przedmiotem poprawek krawieckich według wskazówek Klienta. 
 4. Nie są możliwe zwroty Produktów używanych, niekompletnych, zniszczonych, uszkodzonych lub pobrudzonych przez Klienta. Ze względów higienicznych nie jest także możliwy zwrot ani wymiana Produktów z działu: bielizna. 
 5. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz należy je interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient będący Konsumentem nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zobowiązany jest zwrócić Produkty Sprzedającemu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 7. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu zamówienia oraz kosztów przesyłki w zakresie w jakim wybrany przez niego sposób dostawy przekracza wartość najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i ust. 8 powyżej Sprzedający zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszelkie środki uzyskane przez niego w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego Produktu. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu środka płatniczego zastosowanego uprzednio przez Klienta będącego Konsumentem, chyba że Klient ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku wymiany Produktu na inny, uiszczona zapłata za Produkt w wysokości ceny zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.
 11. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

IX. REKLAMACJA TOWARU

 1. Produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i oryginalne, w związku z czym Sprzedający odpowiada za ich  jakość na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient rozumie, że przedstawione wizualizacje produktów stanowią efekt wykonanej obróbki cyfrowej w związku z czym kolor, kształt lub inne parametry produktów oferowanych w Sklepie widoczny w urządzeniu Klienta, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu, mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom lub innym parametrom produktów, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie objęte są 2 letnią rękojmią za wady fizyczne i prawne.
 4. W każdym z powyższych przypadków, gdy zaspokojenie żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. 
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wynikającym z rękojmi, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Wszelkie roszczenia należy przesyłać drogą mailową lub pocztową na adres siedziby Sprzedającego odsyłając każdorazowo załączony do zamówienia Formularz Zwrotu:
  Lulu de Paluza Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 81
  02-001 Warszawa
  Biura Obsługi Klienta: bok@luludepaluza.com / (0048) 724400200
  W celu odesłania zakupionego produktu, Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (lub równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego Produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 9. Sprzedający dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci oraz poinformuje Klienta o dalszych krokach, tak aby zakończenie procesu reklamacji przebiegało bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Sprzedający w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nie udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację, oznacza to, że Sprzedający uznał reklamację.
 10. W przypadku, gdy Sprzedający nie uwzględni reklamacji, Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówienia.  
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie siły wyższej oraz za niedogodności lub szkody wynikające z użytkowania sieci telefonicznej lub internetowej, zwłaszcza za przerwy w dostawie usług operatorów. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach procesów związanych z prowadzeniem Sklepu, Sprzedający tj. Lulu de Paluza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037891, posiadająca NIP 6762162595, REGON 357096779, przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług, realizacji procesów sprzedaży, wdrożenia ułatwień w korzystaniu z serwisu Sklepu oraz optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. W ramach usługi Konta Użytkownika, celem aktywacji konta Klient zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, nr telefonu, hasła konta użytkownika. Klient będący Przedsiębiorcą określa również dane dotyczące firmy Przedsiębiorcy oraz NIP i REGON.
 3. Na potrzeby wykonywania transakcji sprzedaży Klient określa dane niezbędne do realizacji procesu zamówienia, do których zaliczyć należy imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu a w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą także firma Przedsiębiorcy oraz NIP i REGON.
 4. Korzystanie z usługi formularza kontaktowego wymaga przetwarzania danych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu użytkownika kierującego wiadomość.
 5. Klient, dokonując Zamówienia, zgadza się, aby na podany przez niego adres e-mail i numer telefonu były przesyłane ogłoszenia informacyjne, które są niezbędne do wykonania usługi dostawy Produktów.
 6. Sprzedający potwierdza, że dane osobowe Klienta będą wykorzystane tylko do wykonania zawartych umów.
 7. Dane osobowe Klienta, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu wykorzystywane są na potrzeby usług marketingowych wyłącznie na podstawie zgody Klienta.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Klienta osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów Sprzedającego albo w celach związanych z wykonaniem usług świadczonych przez Sprzedającego. We wszystkich innych przypadkach, przekazanie danych osobowych Klienta osobom trzecim może nastąpić tylko na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terenie Polski.
 9. W przypadku płatności z wykorzystaniem usług pośrednika płatności, Administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest podmiot świadczący usługę płatniczą.
 10. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia, jak również prawo do informacji o zachodzących procesach przetwarzania. W celu skorzystania z przedmiotowych uprawnień Klient zwraca się do Sprzedającego ze stosownym wnioskiem, kierując go na adres bok@luludepaluza.com
 11. Sprzedający wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka) w celu zapewnienia Klientom pełnej informacji o Sklepie oraz ułatwienia korzystania z jego funkcjonalności. Dzięki temu, po zalogowaniu się Klienta, utrzymywana jest sesja, co pozwala na uniknięcie konieczności wpisywania hasła na każdej podstronie serwisu Sklepu. Ponadto Klient otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego „Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez Sprzedającego do dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego. Klient ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez Sprzedającego, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików Cookies zawiera Polityka Cookies. Klient akceptując Regulamin, zgadza się na wykorzystywanie Cookies przez Sprzedającego. Zgodę tę Klient w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Sprzedającym.
 12. Klient, który nie zgadza się z niniejszym rozdziałem Regulaminu, dotyczącym ochrony danych osobowych, traci prawo do korzystania z usług Sklepu.
 13. Niezależnie od powyższych postanowień Klient zawsze posiada uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec zachodzących procesów przetwarzania danych oraz skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Klientom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu.
 2. Sprzedający publikuje zmiany Regulaminu na stronie Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta użytkownika) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, w szczególności Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 5. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określone zostały w ramach odrębnych regulaminów.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretowaniem i wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, będą rozstrzygane sądownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 2. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami dla użytkownika korzystającego z sieci Internet, w szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall.
 3. Wszystkie znaki towarowe, logo i grafika są zarejestrowanymi i nie zarejestrowanymi znakami firmowymi Sprzedającego lub osób trzecich posiadających niezbędne pozwolenie na ich zamieszczenie. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie na wszystkich polach eksploatacji.
 4. Strony zrzekają się względem siebie i wykluczają jakąkolwiek wzajemną odpowiedzialność wynikającą z jakiejkolwiek (tymczasowej lub częściowej) awarii, nieplanowanego wyłączenia, przerwy w funkcjonowaniu lub braku dostępności Sklepu. W ramach Sklepu oferowane są usługi w stanie, „w jakim są”, i w miarę ich dostępności, co użytkownik rozumie i na co wyraża pełną zgodę.
 5. W trosce o dobro użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedający uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co użytkownik, korzystając ze Sklepu, wyraża zgodę.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2017.1219 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2017.683 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Lulu de Paluza • Ekskluzywna odzież damska • Warszawa