Regulamin konkursu „Wygraj jesienny sweter od Lulu de Paluza”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą „Wygraj jesienny sweter od Lulu de Paluza ” i polega na opisaniu w poście konkursowym jakie 3 rzeczy najbardziej Ci się podobają ze strony www.luludepaluza.com i dlaczego?

2. Organizatorem Konkursu jest:

Lulu de Paluza Sp. z o.o z siedzibą Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 676-216-25-95, REGON: 357096779, zwana dalej „Organizatorem”.

3.Fundatorem nagród jest Organizator.

§2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs trwa na Instagramie oraz Facebooku na profilu marki Lulu de Paluza od 26.10.2019 r. od momentu ogłoszenia do 04.11.2019 r (włącznie)

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.

3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5.           Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1)           Obserwowanie profilu @luludepaluza

2)           Opisanie szczegółowo w poście konkursowym zadania konkursowego

3)           Oznaczenie w komentarzu 3 osób, które zachęcisz do udziału w konkursie

6.  Wykonanie czynności opisanych w ust. 5 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia najpiękniejszej, zdaniem Organizatora opisu sukni ślubnej o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.

§3

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

1.  W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda, zwana dalej „Nagrodą”, w postaci przekazania wyznaczonego swetra przez Organizatora

2.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dn. 07.11.2019 r.

3.  Wyboru zwycięzcy dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.

4. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu pod postem konkursowym na Instagramie bądź Facebooku Organizatora konkursu.

§4

REKLAMACJE

1.   Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres bok@luludepaluza.com, w terminie 2 dni od jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
  2. Sweter, który jest nagrodą pochodzi z kolekcji basic marki Lulu de Paluza
  3. Nagroda w konkursie będzie miała wartość nie przekraczającą kwoty 1900 zł.
  4. Wygrana nagroda nie podlega wymianie na świadczenia pieniężne oraz możliwości wymiany na inne towary marki Lulu de Paluza.

6.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7.  Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  Kontakt w sprawie danych osobowych: bok@luludepaluza.com

8.  Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej stylizacji, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:

1)           w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,

2)           w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

3)           w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.